ഫെഡറലിസം എന്ന ആശയം കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിന് ബാധകമല്ലെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ; അംഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

പഞ്ചായത്തുകളിൽ' പോലും ഫെഡറലിസം എന്ന ആശയം പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന്റെയും അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെയും പ്രതിഫലനമാണ്