ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ അനിൽ ചൗഹാൻ പുതിയ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ്

അടുത്ത ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫായി ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ അനിൽ ചൗഹാനെ (റിട്ടയേർഡ്) നിയമിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം