കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടറായി വേഷമിട്ടയാൾ ഡൽഹിയിൽ 15ലധികം മോഡലുകളെ കബളിപ്പിച്ചു

പരിപാടികളിലും ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളിലും അവസരങ്ങൾ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് 15-ലധികം മോഡലുകളെ കബളിപ്പിച്ചതിന് കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടറായി