ഇനി കാർണിവലിന് സ്റ്റൈൽ കുറയുമ്പോൾ കാരവാൻ; മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പരിഹാസവുമായി ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ

വെളുത്ത ഇന്നോവയ്ക്ക് സ്റ്റൈൽ കുറഞ്ഞപ്പോൾ കറുത്ത ഇന്നോവ. കറുത്ത ഇന്നോവയ്ക്ക് സ്റ്റൈൽ കുറഞ്ഞപ്പോൾ കാർണിവൽ. ഇനി കാർണിവലിന്