തലസ്ഥാനമാറ്റം; ഹൈബി ഈഡന്റെ സ്വകാര്യ ബില്ലിന് പിന്നിലുള്ളത് ഗൂഢ താൽപര്യം: മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെക്കുറിച്ച്