റഷ്യൻ ഗവേഷകർ ക്യാൻസറിനെതിരായ വാക്സിൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു: ആരോഗ്യ മന്ത്രി

മെയ് മാസത്തിൽ, യുകെയിൽ ക്യാൻസർ വാക്സിൻ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. രാജ്യത്തെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സർവീസ്, ശാശ്വതമായ