കോൺഗ്രസിനെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പ്രസ്താവനകൾ ; ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന് 48 മണിക്കൂർ പ്രചാരണ വിലക്ക്

തർജ്ജമയിൽ തൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രസ്താവനയുടെ അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി: "തെലങ്കാനയിലെയും സിർസില്ലയിലെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്