90 ശതമാനം ഇന്ത്യക്കാരും ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിനും ഇരയാകുന്നു; കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പഠനം

ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയിലേക്കുള്ള താപ തരംഗങ്ങളുടെ പ്രധാന അപകടസാധ്യതകളെയും ഭീഷണികളെയും സി‌വി‌ഐ കുറച്ചുകാണുന്നുവെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു