എജുക്കേഷന്‍ ടെക് ഭീമന്മാരായ ‘ബൈജൂസി’ന്റെ ബംഗളൂരുവിലെ ആസ്ഥാനത്തും ജീവനക്കാര്‍ക്കുമേല്‍ രാജി സമ്മര്‍ദം

ബംഗളൂരു: എജുക്കേഷന്‍ ടെക് ഭീമന്മാരായ ‘ബൈജൂസി’ന്റെ ബംഗളൂരുവിലെ ആസ്ഥാനത്ത് ജീവനക്കാര്‍ക്കുമേല്‍ രാജി സമ്മര്‍ദമെന്ന് കര്‍ണാടക സ്റ്റേറ്റ് ഐ.ടി-ഐ.ടി ഇതര ജീവനക്കാരുടെ