ബാന്ദ്ര: ദിലീപിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് തമന്ന ഭാട്ടിയ പങ്കുവെച്ചു

പോസ്റ്ററിൽ ദിലീപ് നീണ്ട മുടിയും താടിയുള്ള ലുക്കുമായി ഒരു കൈയിൽ തോക്കും മറുകൈയിൽ സിഗരറ്റും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാണാം.