ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കടമുള്ള ഗൊറില്ല;32 വർഷമായി ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിന് മുകളിൽ തടവിൽ കഴിയുന്നു

മൃഗശാല ഉടമകൾക്ക് നൽകാനുള്ള പണം ശേഖരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പ്രകൃതിവിഭവ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി താനെറ്റ്‌പോൾ തനബൂന്യാവത് പറഞ്ഞു