ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ സംഭവിച്ച പിഴവ്; ബജറ്റ് മാറി വായിച്ച സംഭവത്തിൽ എഐസിസിക്ക് വിശദീകരണവുമായി ഗെലോട്ട്

അതേസമയം, ആദ്യ എട്ട് മിനുട്ടോളം ബജറ്റ് വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പഴയ ബജറ്റാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വായിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായത്.