ബഫര്‍സോണ്‍ മേഖലകളിലെ വിവര ശേഖരണത്തിന് ഉപഗ്രഹസര്‍വേയ്ക്ക് പുറമേ നേരിട്ടുള്ള പരിശോധന കൂടി നടത്തും; മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: ബഫര്‍സോണ്‍ മേഖലകളിലെ കെട്ടിടങ്ങള്‍, സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ഇതര നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, ഭൂവിനിയോഗം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്‌ വിവര ശേഖരണത്തിന് ഉപഗ്രഹസര്‍വേയ്ക്ക് പുറമേ