ബഫർസോൺ വിഷയത്തിൽ ഉയരുന്നത് അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ; വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തുന്നവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം: സിപിഎം

ഇത്തരത്തിൽ വിട്ടുപോയ നിർമ്മിതികൾ ഫീൽഡ് സർവ്വേയിൽ കൂട്ടിചേർക്കുമെന്നുള്ളകാര്യം സംസ്ഥാന സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.