അമിതമായി വെള്ളം കുടിച്ചതാണ് ബ്രൂസ് ലീയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായത്; പുതിയ പഠനം

അധിക ജലം പുറന്തള്ളാനുള്ള വൃക്കയുടെ കഴിവില്ലായ്മയാണ് ബ്രൂസ് ലീയെ കൊന്നതെന്ന് ഗവേഷക സംഘം ക്ലിനിക്കൽ കിഡ്‌നി ജേണലിൽ എഴുതി.