മത വിശ്വാസവുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു; ക്രിസ്തുമസ് അവധിക്ക് പുതിയ പേര് നല്‍കി ലണ്ടനിലെ സര്‍വകലാശാല

ക്രിസ്തുമസ് അവധി എന്ന പദത്തിന് മാത്രമാണ് മാറ്റമുള്ളതെന്നും സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ ക്രിസ്തുമസ് അലങ്കാരങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റമില്ലെന്നും അധികൃതര്‍ വിശദീകരിച്ചു.