100 കൺസർവേറ്റീവ് എം പിമാരുടെ പിന്തുണ; ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ഋഷി സുനക്

പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് 100 എം പിമാരുടെ പിന്തുണയാണ് വേണ്ടത്. ഋഷി സുനക് ആദ്യം തന്നെ ഈ കടമ്പമറികടന്നിരുന്നു.

സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ വിനയായി; ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ലിസ് ട്രസ് രാജി വച്ചു

സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം കേവലം രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ലിസ് ട്രസ് രാജിവെച്ചു. ഇതോടെ ബ്രിട്ടീഷ് രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ