അതിമധുരത്തിന്റെ ആശങ്ക വേണ്ട; ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്നതിന്‍റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നറിയാം

ഇവയിൽ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ നല്ല അളവിൽ കാണപ്പെടുന്നു. പെട്ടെന്നുതന്നെ ഊർജ്ജം ലഭിക്കാൻ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.