പശ്ചിമ ബംഗാൾ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; സെൻസിറ്റീവ് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ബിഎസ്എഫിന് നൽകാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

സെൻസിറ്റീവ് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ പക്കലില്ല. സെൻസിറ്റീവ് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ