വീട്ടുജോലിയുടെ ഭാരം ഭർത്താവും ഭാര്യയും തുല്യമായി വഹിക്കണം: ബോംബെ ഹൈക്കോടതി

സ്ത്രീയും പുരുഷനും ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെന്നും വീട്ടുജോലികളെല്ലാം ഭാര്യ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പിന്തിരിപ്പൻ മനോഭാവത്തെ

തെളിവില്ലാതെ ഭർത്താവിനെ സ്ത്രീ ലംബടൻ എന്നും മദ്യപാനിയെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തി: ബോംബെ ഹൈക്കോടതി

ഭർത്താവ് സ്ത്രീവിരുദ്ധനും മദ്യപാനിയുമാണെന്നും ഈ ദുഷ്പ്രവണതകൾ കാരണം തനിക്ക് ദാമ്പത്യാവകാശങ്ങൾ നഷ്ടമായെന്നും സ്ത്രീ അപ്പീലിൽ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.