ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഇനി വിപണിയിലെത്തുന്നത് നീല കവറിൽ; കേരളം മുഴുവൻ നടപ്പിലാക്കും

എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ആന്റിബയോഗ്രം പുറത്തിറക്കിയത്. ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളോടുള്ള പ്രതിരോധശേഷി കൃത്യമായി