നീലനിറത്തിലുള്ള കടൽ ഇനി ഓർമ്മകളിലേക്ക്; സമുദ്രങ്ങളുടെ നിറം മാറുന്നതായി ​ഗവേഷകർ

സമുദ്രങ്ങളിലെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള പാളികളിലെ വസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് നിറം വെളിവാകുന്നത്. കടുത്ത നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന