ഖത്തർ ലോകകപ്പ്: സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിൽ ബൈനോക്കുലറിൽ മദ്യം കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ആരാധകൻ പിടിയിൽ

ഒരു മെക്സിക്കോ ആരാധകനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബൈനോക്കുലറിൽ മദ്യം നുഴഞ്ഞുകയശമം നടത്തി പിടിക്കപ്പെട്ടത്.