എഡ്യുടെക് ഭീമനായ ബൈജൂസ് കടുത്ത സാമ്ബത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ

എഡ്യുടെക് ഭീമനായ ബൈജൂസ് കടുത്ത സാമ്ബത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മാര്‍ച്ച്‌ 31 ന് അവസാനിച്ച 2021 സാമ്ബത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 4,588