സിക്കിമിലെ ജനങ്ങൾ ശുദ്ധമായ ഭരണത്തിനായി കൊതിക്കുന്നു: ബൈച്ചുങ് ബൂട്ടിയ

ഞങ്ങൾ ഇതിനകം എസ്‌ഡിഎഫുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും നിലവിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് ശബ്ദമുയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് സാധ്യതയുണ്ട്.