26-ാം വയസിൽ ഹണി ട്രാപ്പിലൂടെ അർച്ചന സമ്പാദിച്ചത് 30 കോടിയോളം രൂപ; വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഏജൻസികൾ

ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു സ്വകാര്യ സെക്യൂരിറ്റി സ്ഥാപനത്േതൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അർച്ചന പിന്നീട് ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേയ്ക്ക് മാറി.