പ്രണയ വിവാഹങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മതം നിർബന്ധമാക്കൽ; ഭരണഘടനാ സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി

ഇവിടേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ ഒളിച്ചോടുന്ന സംഭവങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും ഇതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു പഠനം