വൈകാരികമായി എന്നെയോ എന്റെ കുടുംബത്തെയോ തകർക്കരുത്; മകൾ ധരിച്ച ആഭരണങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയിൽ സുരേഷ് ഗോപി

ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡിസൈർമാരാണ് ചെയ്തത്.ഒരു ആഭരണം ഭീമയിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നു.ദയവായി ഇത് ചെയ്യുന്നത്