റഷ്യയുമായുള്ള സംഘർഷത്തിനിടയിലും ഉക്രേനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരുന്നു

പ്രവർത്തനക്ഷമമായി തുടരുന്നതിന് ഉക്രേനിയൻ ഗവൺമെൻ്റ് വിദേശ വായ്പയെയും സഹായത്തെയും വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നു. ജനുവരിയിലും