മസ്തിഷ്‌കാഘാതം; ബംഗാളി നടി ഐന്ദ്രില ശർമ്മ അന്തരിച്ചു

എല്ലുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മൃദുവായ ടിഷ്യൂകളിലോ ഉണ്ടാകുന്ന അപൂർവ തരം ക്യാൻസറായ എവിങ്ങിന്റെ സാർക്കോമയാണ് ഐന്ദ്രില ശർമ്മയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്.