ബെഞ്ചമിൻ മെൻഡിയെ ആറ് ബലാത്സംഗ കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് കോടതി ഒഴിവാക്കി

നിക്ക് ധാരാളം പങ്കാളികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ആണെന്നും എന്നാൽ ഓരോ സ്ത്രീകളും തന്നോട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇയാൾ