വിറകിന് പകരം സ്‌കൂളിലെ ബെഞ്ചുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഉച്ചഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി; അന്വേഷണം

എന്നാല്‍ സ്‌കൂൾ അധ്യാപിക ഈ അവകാശവാദം ഇതിനോടകം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാചകക്കാരി തന്നെ കുടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് അധ്യാപിക