കൊവിഡ് വ്യാപനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ കാൻസർ കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചു; അവകാശവാദവുമായി ബാബാ രാംദേവ്

യോഗ, പ്രകൃതിചികിത്സ എന്നീ മേഖലകളിൽ രാംദേവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങളെ സാവന്ത് അഭിനന്ദിച്ചു.