ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് അഹിന്ദുക്കളായ വ്യാപാരികൾ കച്ചവടം ചെയ്യരുത്; കർണാടകയിൽ ബാനർ സ്ഥാപിച്ചു ഹിന്ദു ജാഗരൺ വേദികെ

കുക്കെ സുബ്രഹ്മണ്യ ചമ്പ ഷഷ്ഠി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ പരിസരത്ത് മറ്റ് മതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു