ഉത്തരകൊറിയൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ വെടിവച്ചിടാൻ തയ്യാറെടുക്കുക; സൈന്യത്തിന് നിർദേശം നൽകി ജപ്പാൻ

ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പതിച്ചാൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഹമാദ സൈനികർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.