വസ്ത്രങ്ങൾ ഒന്നും ധരിക്കാതെ പോലും സ്ത്രീകൾ സുന്ദരികളായി കാണപ്പെടും; ബാബാ രാംദേവിന്റെ പരാമർശം വിവാദമാകുന്നു

അമൃത ജിയെപ്പോലെ സൽവാർ സ്യൂട്ടുകളിലും നിങ്ങൾ നന്നായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നെപ്പോലെ ആരെങ്കിലും അത് ധരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതും നന്നായി തോന്നുന്നു