രാമക്ഷേത്ര ഉദ്ഘാടനം; അയോധ്യയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള 36 ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി

പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ ജോലികൾ പൂർത്തിയായ ശേഷം, അതേ സെക്ഷനിൽ 80 ട്രെയിനുകളാക്കി വർധിപ്പിക്കാനാകും. ഏകദേശം 1200 കോടി രൂപ ചെല