ഉക്രൈൻ വിഷയം; യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയുമായുള്ള അപൂർവ ബന്ധത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി റഷ്യ

ഫെബ്രുവരി അവസാനം റഷ്യ ഉക്രെയ്നിലേക്ക് സൈന്യത്തെ അയച്ചതിന് ശേഷം ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിലുള്ള ആദ്യ നേരിട്ടുള്ള സംഭാഷണമായിരുന്നു ഇത്.