കേന്ദ്രസർക്കാർ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ നിലംപതിച്ചേക്കും; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏതുസമയത്തും ഉണ്ടാകാം: ലാലുപ്രസാദ് യാദവ്

പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരോട് തയ്യാറായിരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏതുസമയത്തും ഉണ്ടാകാം. ഡല്‍ഹിയിലെ മോദി സര്‍ക്കാ