മോദി ഇന്ത്യയെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു; ലഡാക്കും അരുണാചൽ പ്രദേശും ഉൾപ്പെടുന്ന ചൈനീസ് ഔദ്യോഗിക ഭൂപടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി

അതിർത്തിയുമായി സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധ്യമായ എല്ലാ തലങ്ങളിലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം തുടർന്നുള്ള പരാമർശത്തിൽ പറഞ്ഞു.