2019 മുതൽ രാജ്യത്ത് ആനകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ 1,500-ലധികം ആളുകൾ മരിച്ചു; കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ

ഇന്ത്യയിൽ 299,964 രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കർണാടകയിൽ (6049) ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.