ഓരോ കർഷകനും പ്രതിവർഷം 50,000 രൂപ വീതം ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നു; ഇത് മോദിയുടെ ഉറപ്പെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ രാസവളങ്ങളുടെ വിതരണം സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കുകയും മിനിമം താങ്ങു