ഇന്ത്യൻ സേനയ്ക്കായി 800 കോടിയുടെ വാഹന നിർമാണ കരാറുമായി അശോക് ലൈലാൻഡ്

പ്രശസ്തമായ ഹിന്ദുജ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള അശോക് ലെയ്‌ലന്‍ഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഇറങ്ങിയ വാഹനങ്ങള്‍ 1999ലെ കാര്‍ഗില്‍ യുദ്ധത്തില്‍