സായുധ സേന ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അന്തിമ ഉത്തരവുകൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാം: ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭരണപരമായ മേൽനോട്ടത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ 226 പ്രകാരമുള്ള അധികാരപരിധി ഒഴിവാക്കുന്നു" എന്ന് ജസ്റ്റിസ് മൻമോഹൻ അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ