ജമ്മു കശ്മീരിൽ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രത്യേക അധികാരം നിയമം നീക്കം ചെയ്യുന്ന കാലം വരും: കേന്ദ്ര മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗ്

1962 ൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നിരവധി പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതിർത്തിയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്.