റഷ്യയ്‌ക്കെതിരെ ആയുധമെടുക്കാൻ തയ്യാറായത് വെറും 8% ഉക്രേനിയക്കാർ മാത്രം

റഷ്യയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഉക്രേനിയക്കാർ എന്തു ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്നതിലാണ് ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നത് - ഇത് നിലവിലുള്ള ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കു