ഗുജറാത്തിൽ മുന്‍ പിസിസി അധ്യക്ഷനും മുന്‍ വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റും ബിജെപിയില്‍

ഗുജറാത്തിൽ തീർച്ചയായും ബിജെപിക്ക് ചരിത്രപരമായ ജനവിധിയുണ്ട്. രാജ്യം ഇപ്പോഴും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായി