ബില്ലുകളെല്ലാം നേരത്തെ ഒപ്പിട്ടു; പരാതികൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് സമയം എടുത്തത്: ഗവർണർ

ഭൂ പതിവ് നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ അടക്കം പരിഗണനയിലിരുന്ന അഞ്ച് ബില്ലുകളിലാണ് ഒടുവില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ബില്ലുകള്‍ പാസാക്കുന്നി