ഏപ്രിൽ 6 ന് കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനിഫെസ്റ്റോ പുറത്തിറക്കും

പരീക്ഷാ പേപ്പറുകൾ ചോർന്നതിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനും പൊതുസേവന നിയമനങ്ങളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള