കെ എസ് ആര്‍ ടി സിയില്‍ ഇനി അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്ക് നിയമനങ്ങളില്ല

ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളച്ചിലവ് ഗണ്യമായി കുറക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യം വയ്കുന്നത്. ഈ മാർഗത്തിലൂടെ ഒരു മാസം ശമ്പളത്തിനായി